دوربین ویژه عکس های سلفی

درباره سایت
کاوشگران اسرار ایران باستان
دعانوسی و سرکتاب قرانی افشاگری درباره علوم غریبه اسرارقرانی دعاهای مجرب طلسمات سحروجادو پیشگویی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

دوربین ویژه عکس های سلفی
تعداد بازديد:9337

یکی دیر از اختراعات عجیب اختراعات جالب و اختراعات جنجالی مربوط میشود به

دوربین مخصوصی که برای گرفتن عکس های سلفی اختراع شده و 

در نوع خود

X دوربین X سلفی X دلار X podo X بیسیم X بازار X دلپذیر X ios X اختراعات جالب X اختراعات عجیب X اختراعات باورنکردنی X ساخت محصولی اعجاب اور X دوربین مخصوص سلفی X دانشمندان دوربین مخصوص ساختند X دوربین عکسهای باکیفیت X دوربین بی سیم کوچک X تلفن همراه هوشمند X فناوری بلوتوث X سیستم عامل اندروید

واقعا جالبه .با این اختراع جالب اشنا بشید
این اختراع خوراک سلفی گیران همیشه در صحنه هست .
دوربین ویژه تهیه عکس های سلفی ساخته شد..ـ...
 
ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
 
ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ Podo ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻠﻔﯽ ﺍﺳﺖ.
 
ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﻟﭙﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ، ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﮑﺴﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺳﻠﻔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 
 
ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺷﮑﻞ ۵.۱ ﺩﺭ ۵.۱ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ۲.۵۴ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ۵۱ ﮔﺮﻡ ﻧﯿﺰ ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺭﺩ. 
 
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ، ﭘﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 
 
ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ Podo ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎﯼiOS ﻭ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺑﻠﻮﺗﻮﺙ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.
 
 
ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ۸ ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻭﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ.
 
 ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﭗ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ۱۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺎﻓﻈﻪ ۴ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﺗﺮﯼ ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﺁﻣﭙﺮﯼ ﺳﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺩﻥ، ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.
 
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ، ﺳﻄﺢ ﺻﺎﻑ ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﯿﭻ ﻧﻮﺍﺭ ﯾﺎ ﭼﺴﺒﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺁﻥ ﮐﻢ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺑﻪ ﭘﺪﯼ ﺧﺎﺹ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺎﺩﮐﺶ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭘﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﻄﻮﺡ ﺳﻔﺖ ﻭ ﺻﺎﻑ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﭽﺴﺒﺪ.
 
ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ‌ﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻋﺠﺎﺏ ﺁﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﻫﻤﺎﻥ Kickstarter ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻤﻊýﺁﻭﺭﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮏ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﺎﻣﯿﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ 1300 ﻧﻔﺮ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ 130,000 ﺩﻻﺭ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 99 ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺧﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﯽ‌ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
خداروشکر که پول تولید و توسعه و زیرساخت هاش هم جور شد پس نگران نباشید حتما ساخته میشه.
بخش نظرات این مطلب قوانین سایت برای ارسال نظر : نظرات حاوی کلمات رکیک فحاشی تهمت دروغ افترا به هر شخص انسان یا مردم هر کشوری ممنوع است.نظر تمام افراد و کاربران محترم و هرکسی عقیده خاص خودش را دارد پس بی احترامی به کاربر های دیگر بخاطر نوع نگرش و دیدگاهش ممنوع است خطاب قرار دادن کاربران دیگر با الفاظ رکیک به عنوان نقد کردن نظرات و دیدگاهش ممنوع بوده و نظراتی که در ان قوانین سایت رعایت نشده باشد منتشر نخواهد شد.نوع رفتار و گفتار ما نشان دهنده نوع ادب خانوادگی و بازتاب ادب و رفتار پدر و مادر مان و نوع تربیت انهاست لطفا بهم احترام بگذاریم حتی با نظرات دیگران مخالف باشیم
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]