اختراع موز هوشمند پوشیدنی

درباره سایت
کاوشگران اسرار ایران باستان
دعانوسی و سرکتاب قرانی افشاگری درباره علوم غریبه اسرارقرانی دعاهای مجرب طلسمات سحروجادو پیشگویی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

اختراع موز هوشمند پوشیدنی
تعداد بازديد:9339

سلام 

امروز و در این مطلب میخوام یک مطلب عجیب و جنجالی براتون بزارم تا با خوندنش شگفتزده بشید.

مطلبی که به بخش اختراعات عجیب و جنجالی تعلق داره .

در این بخش باز هم یک اختراع عجیب و جالب از دانشمندان براتون تهیه کردیم که واقعا باخوندنش تعجب خواهید کردو این سوال را حتما از خود خواهید

کرد که 

ژاپن X رادیو X تلویزیون X اختراع عجیب X اختراعات جنجالی X اختراع موز هوشمند X اختراع موز دیجیتال X اعلام دانشمندان اسرار عالم تمام X لحظه تاریخی شکوهمند تمدن

واقعا دانشمندان و مخترعان و محققین انقدر بیکار هستن و تمام اسرار هستی توسط اینها کشف شده و لحڟه شکوهمند تمدن بشری رسیده که بگویند تمام اسرار عالم کشف شد و در این لحظه اعلام پایان تمام اسرار و کشف همچیز انجام شده و دیگر هیچ چیزی وجود ندارد که کشف نشده باشد را به جهانیان اعلام کنند و در لحظه ای تاریخی در یک برنامه سراسری ک از تلویزیون رادیو تمام شبکه های کشورها همزمان پخش میشود بگویند دیگر چیزی نمانده که بخواهیم کشف کنیم برای همین انقدر بیکار شده اند که برای سرگرم شدن و همواره مفید بودن موز هوشمند اختراع میکنند "!"

واقعا وقت و هزینه های سنگین و نیرو و انرژی و کلی زیرساخت و منابع را مورد استفاده قرار داده اند که موز هوشمند و موز دیجیتال اختراع کنند؟

البته هرچه باشد باز هم اختراع جالبیست و خواندن و دانستن این موضوع خالی از لطف نیست 

باما باشید تا باهم این اختراع را مورد بررسی قرار دهیم

موز هوشمند.....!!!

 

 

ﺷﺮﮐﺖ ﮊﺍﭘﻨﯽ Dole ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯿﻮﻩ ﻭ ﺳﺒﺰﯼ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

 

ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ GPS ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎﯼ LED ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

 

 ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺯ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻓﺮﺩ ﺩﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﺸﻮﯾﻖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. 

 

ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﺪﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﻧﺪﻩ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻮﺯ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ! 

 

ﻧﺤﻮﻩ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻮﺯ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻭ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﻭ ﭼﺮﺍﻍ‌ﻫﺎﯼ LED ﻭ ﻭ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻣﻮﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﻨﺪ. 

 

ﺷﺮﮐﺖ Dole ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻧﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ Dole ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. 

 

ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺳﺲ‌ﻫﺎﯼ ﮐﭽﺎﭖ Kagome ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺧﻮﺭﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﭗ ﻃﻨﺰ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.

 

 ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﯼ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺁﻣﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ.

 

ﻣﻮﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ. 

 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺍﻝ ﺍﯼ ﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺎﺭﺍﺗﻮﻥ ﺗﻮﮐﯿﻮ ۲۰۱۵ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﻮﺯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺧﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﻨﺪ.

 

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﺯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ، ﺩﻭﺭ ﻣﭻ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻝ ﺍﯼ ﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﻮﻧﺪ.

این هم یک اختراع از یک شرکت بزرگ.لطفا با ارسال دیدگاه خودتون نظرتونو راجبه این اختراع بگید.

بخش نظرات این مطلب قوانین سایت برای ارسال نظر : نظرات حاوی کلمات رکیک فحاشی تهمت دروغ افترا به هر شخص انسان یا مردم هر کشوری ممنوع است.نظر تمام افراد و کاربران محترم و هرکسی عقیده خاص خودش را دارد پس بی احترامی به کاربر های دیگر بخاطر نوع نگرش و دیدگاهش ممنوع است خطاب قرار دادن کاربران دیگر با الفاظ رکیک به عنوان نقد کردن نظرات و دیدگاهش ممنوع بوده و نظراتی که در ان قوانین سایت رعایت نشده باشد منتشر نخواهد شد.نوع رفتار و گفتار ما نشان دهنده نوع ادب خانوادگی و بازتاب ادب و رفتار پدر و مادر مان و نوع تربیت انهاست لطفا بهم احترام بگذاریم حتی با نظرات دیگران مخالف باشیم
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]