اصحاب سبت داستانی عجیب از قران

درباره سایت
کاوشگران اسرار ایران باستان
دعانوسی و سرکتاب قرانی افشاگری درباره علوم غریبه اسرارقرانی دعاهای مجرب طلسمات سحروجادو پیشگویی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

اصحاب سبت داستانی عجیب از قران
تعداد بازديد:9189

ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺗﻰ ﭼﻮﻥ 47 ﻧﺴﺎﺀ، 65 ﺑﻘﺮﻩ ﻭ 165 163 ﺍﻋﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺳﺒﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ: »ﺳﺒﺖ« ﻳﻌﻨﻰ »ﺷﻨﺒﻪ« ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺳﺒﺖ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ ﺑﻨﻰ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻻﻫﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ، ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﻠﻪ ﻳﺎ ﺍﻳﻼﺕ (ﺑﻨﺪﺭﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻨﺪﺭ ﻋﻘﺒﻪ ﺍﺭﺩﻥ) ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺎﺭﻳﻜﻪ‏ﺍﻯ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﺳﺮﺥ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ‏ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ، ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻻﻫﻰ، ﻣﺎﻫﻰ‏ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻨﺒﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮﻯ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ‏ﻫﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻛﻪ‏ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ‏ﺁﻣﺪﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺁﻥ‏ﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎﻝ‏ﻫﺎﻳﻰ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ، ﻣﺎﻫﻰ‏ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺳﻮﻕ ﻣﻰ‏ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻰ‏ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ. ﻳﺎ ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﻴﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻰ‏ﮔﺴﺘﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻰ‏ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ. ﺁﻥ‏ﻫﺎ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺪﻧﺪ:

ﺳﺮﻛﺸﺎﻥ ﻭ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭﺍﻥ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺍﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺣﻖ ﻣﻰ‏ﭘﻴﻤﻮﺩﻧﺪ؛ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﺳﺎﻛﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﺭﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰ‏ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ. ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻻﻫﻰ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻰ ﺩﺭﺩﻧﺎﻙ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺴﺦ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺷﻜﻞ‏ﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮﻥ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﻭ ﺧﻮﻙ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ، ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺪﺭﺯﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ ﻧﺠﺎﺕ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺍﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﺮﻛﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﻻﻫﻰ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺖ، ﺳﻜﻮﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺘﻢ ﻭ ﮔﻨﺎﻩ، ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﮔﻨﺎﻩ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻣﻰ‏ﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﭼﻮﻥ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﻛﻴﻔﺮ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

ممنوعیت X صید X ماهی X خاموش X دریا X تور X دردناک X مسخ X بقره X دریای سرخ X ازمایش X یکشنبه X اصحاب سبت داستانی عجیب از قران

بخش نظرات این مطلب قوانین سایت برای ارسال نظر : نظرات حاوی کلمات رکیک فحاشی تهمت دروغ افترا به هر شخص انسان یا مردم هر کشوری ممنوع است.نظر تمام افراد و کاربران محترم و هرکسی عقیده خاص خودش را دارد پس بی احترامی به کاربر های دیگر بخاطر نوع نگرش و دیدگاهش ممنوع است خطاب قرار دادن کاربران دیگر با الفاظ رکیک به عنوان نقد کردن نظرات و دیدگاهش ممنوع بوده و نظراتی که در ان قوانین سایت رعایت نشده باشد منتشر نخواهد شد.نوع رفتار و گفتار ما نشان دهنده نوع ادب خانوادگی و بازتاب ادب و رفتار پدر و مادر مان و نوع تربیت انهاست لطفا بهم احترام بگذاریم حتی با نظرات دیگران مخالف باشیم
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]