ظرف هوشمندی که خودکارسفارش غذا میدهد

درباره سایت
کاوشگران اسرار ایران باستان
دعانوسی و سرکتاب قرانی افشاگری درباره علوم غریبه اسرارقرانی دعاهای مجرب طلسمات سحروجادو پیشگویی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

ظرف هوشمندی که خودکارسفارش غذا میدهد
تعداد بازديد:9399

سلام 

از امروز یک بخش جدید دیگه به بخشهای این سایت اضافه کردیم 

بخشی جذاب جالب شگفت انگیز و حیرت اور بخشی عجیب اما واقعی که 

شاید با خوندن مطالب بسختی بتونید باورش کنید اما واقعیت داره 

با ما باشید در اختراعات عجیب و حرت انگیز اختراعات باورنکردنی شگفت انگیز اختراعاتی غیر قابل تصور عجیب اما واقعی 

ظرف هوشمندی که خودکار سفارش غذا میدهد....!!

  اختراعات X هوشمند X خودکار X کالری X اشپزخانه X حسگر X اختراعات شگفت انگیز X اختراعات حیرت اور X اختراعات جالب X ظروف هوشمند X گوشی همراه X مدیریت وعده غذایی X سفارش غذا X تناسب اندام X دستور العمل X کنترل بلوتوثی X تاریخ انقضا

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﯾﯽ ﻇﺮﻑ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ، ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

 

ﻇﺮﻑ Neo ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﺎﻟﺮﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﻏﺬﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ، ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭﻋﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻩ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

 

 ﺍﯾﻦ ﻇﺮﻑ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﺴﮕﺮ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﻭﻋﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ، ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺎﺳﺐ‌ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

 

ﺍﯾﻦ ﻇﺮﻑ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺯ ﻫﻮﺍ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﮐﺎﺭﻭﻧﯽ، ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ، ﺗﻨﻘﻼﺕ ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ‌ﻫﺎ، ﺳﻮﭖ‌ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ.

 

 ﻇﺮﻑ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺮﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ؛ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﻩ‌ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻇﺮﻑ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﺭﮐﺪ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺍﺳﮑﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺑﻄﻮﺭ ﺩﺳﺘﯽ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﺍﯾﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﺯﻥ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻧﺪﺭﻭﯾﺪ ﻭ iOS ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ، ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺮﯾﺪ، ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ 

 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﻇﺮﻑ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﺪ.

 

ﺍﯾﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﮊﺍﻧﻮﯾﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﻻﺱ‌ﻭﮔﺎﺱ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ SKE ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺍﯾﻨﺪﯾﮕﻮﮔﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺭﺍﻩ‌ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ. 

 

 

ﺍﯾﻦ ﻇﺮﻑ ۴۹ ﺩﻻﺭﯼ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﺴﮕﺮ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﻭﻋﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ، ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺎﺳﺐ‌ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺕ ﻇﺮﻑ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎﯼ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﺪ.

 

ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻧﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ 50 ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ.

بخش نظرات این مطلب قوانین سایت برای ارسال نظر : نظرات حاوی کلمات رکیک فحاشی تهمت دروغ افترا به هر شخص انسان یا مردم هر کشوری ممنوع است.نظر تمام افراد و کاربران محترم و هرکسی عقیده خاص خودش را دارد پس بی احترامی به کاربر های دیگر بخاطر نوع نگرش و دیدگاهش ممنوع است خطاب قرار دادن کاربران دیگر با الفاظ رکیک به عنوان نقد کردن نظرات و دیدگاهش ممنوع بوده و نظراتی که در ان قوانین سایت رعایت نشده باشد منتشر نخواهد شد.نوع رفتار و گفتار ما نشان دهنده نوع ادب خانوادگی و بازتاب ادب و رفتار پدر و مادر مان و نوع تربیت انهاست لطفا بهم احترام بگذاریم حتی با نظرات دیگران مخالف باشیم
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]