دستکش عجیب سخنگو

درباره سایت
کاوشگران اسرار ایران باستان
دعانوسی و سرکتاب قرانی افشاگری درباره علوم غریبه اسرارقرانی دعاهای مجرب طلسمات سحروجادو پیشگویی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

دستکش عجیب سخنگو
تعداد بازديد:9321

دستکش سخنگوی شگفت انگیز یکی دیگر از اختراعات جالب و جنجالی میباشد 

که دانشمندان و محققان اختراع کرده اند

جامعه X دستکش X ناشنوایان X افسردگی X بیکاری X گجت X اپلیکیشن X فرانسه X اسمارت فون X سنسور X میکروفن X اختراعات شگفت انگیز X اختراع دستکش عجیب X دستکشی که جای انسان سخن میگوید X اختراع دستکش سخنگو برای ناشنوایان

با این اختراع جالب مشکل قشر زیادی از عزیزان ناشنوا حل شده و زندگی انهارا مرتفع خواهد کرد.

لطفابا ما باشید تا به بررسی این اختراع عجیب بپردازیم

دستکشی که بجای ناشنوایان صحبت میکند.....

 

 

 

ﻧﺎﺷﻨﻮﺍﯾﺎﻥ ﻗﺸﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

 ﺍﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 

 

ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﺩﻭﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﻧﺎﺷﻨﻮﺍﯾﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﺳﺖ ﯾﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

 

 ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻭﺩﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍﯾﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

 ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺠﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎﺕ(ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍﯾﺎﻥ) ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﺟﺎﺩﻭﯾﯽ ﺷﻮﺩ.

 

ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍﯾﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻃﻼﻋﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ (ﺣﺮﮐﺎﺕ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ) ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﺻﺪﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 

 

ﺩﺳﺘﮑﺶ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﺎﺭﺕ ﻓﻮﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍﯾﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.

 

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮑﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺳﻨﺴﻮﺭﻫﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. 

 

ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍﯾﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

 

 ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍﯾﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. 

 

ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺍﺩﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﻫﺠﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﺳﻤﺎﺭﺕ ﻓﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

 

ﺍﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺎﺷﻨﻮﺍﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ.

بخش نظرات این مطلب قوانین سایت برای ارسال نظر : نظرات حاوی کلمات رکیک فحاشی تهمت دروغ افترا به هر شخص انسان یا مردم هر کشوری ممنوع است.نظر تمام افراد و کاربران محترم و هرکسی عقیده خاص خودش را دارد پس بی احترامی به کاربر های دیگر بخاطر نوع نگرش و دیدگاهش ممنوع است خطاب قرار دادن کاربران دیگر با الفاظ رکیک به عنوان نقد کردن نظرات و دیدگاهش ممنوع بوده و نظراتی که در ان قوانین سایت رعایت نشده باشد منتشر نخواهد شد.نوع رفتار و گفتار ما نشان دهنده نوع ادب خانوادگی و بازتاب ادب و رفتار پدر و مادر مان و نوع تربیت انهاست لطفا بهم احترام بگذاریم حتی با نظرات دیگران مخالف باشیم
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]